Opći uvjeti poslovanja

Područje valjanosti

1. Ovi Uvjeti poslovanja odnose se na ugovore o prepuštanju hotelskih soba u obliku najma radi smještaja te na sve druge usluge i isporuke hotela izvršene za ugovornu stranu (gosta).
2. Podnajam ili daljnje iznajmljivanje prepuštenih soba te njihovo korištenje za svrhe koje nisu pružanje usluge smještaja dopušteni su samo uz prethodno pismeno odobrenje hotela.
3. Uvjeti poslovanja klijenta primjenjuju se samo tamo gdje je to prethodno dogovoreno.

Sklapanje ugovora, ugovorna strana, ugovorna odgovornost, zastara
1. Ugovor se ostvaruje zaprimanjem zahtjeva klijenta od strane hotela. Hotel može po slobodnoj volji pismeno potvrditi rezervaciju sobe.
2. Ugovorne strane su hotel i klijent. Ukoliko treća strana naručuje za klijenta, ona zajedno s klijentom kao solidarni dužnik odgovara za sve obaveze proizašle iz ugovora o hotelskom smještaju, ukoliko je hotelu predočena odgovarajuća izjava treće strane.
3. Hotel odgovara za svoje obveze iz ugovora. U netipičnom opsegu usluga, odgovornost je ograničena na namjeru i grubi nemar hotela.
4. Sva potraživanja prema hotelu zastarijevaju nakon godine dana od početka redovitog roka zastare ovisnog o spoznaji prema § 199 I GZ-a. Potraživanja za nadoknadu štete zastarijevaju za pet godina neovisno o spoznaji. Razdoblja skraćivanja perioda zastare ne odnose se na potraživanja koja se temelje na namjernim povredama obveza hotela ili onima koje su posljedica grubog nemara.

Usluge, cijene, plaćanje, kompenzacija
1. Hotel je dužan sobe, koje je klijent rezervirao, imati spremne i pružiti dogovorene usluge.
2. Gost je dužan podmiriti važeće, odnosno dogovorene cijene hotela za ustupanje soba i za sve druge usluge koje je koristio. To također vrijedi i za sve, od strane klijenta naložene usluge i troškove hotela prema trećim stranama.
3. Dogovorene cijene uključuju zakonski propisani PDV. Ako razdoblje između sklapanja i ispunjenja ugovora bude duže od 4 mjeseca i poveća se cijena, koju hotel općenito zaračunava za takve usluge, hotel može povećati ugovorenu cijenu za primjeren iznos, međutim maksimalno za 10%.
4. Nadalje, hotel može promijeniti cijene, ukoliko klijent naknadno izrazi želju za promjenom broja rezerviranih soba, opsega usluga hotela ili dužine boravka gostiju i ako hotel na to pristane.
5. Svi računi hotela bez datuma dospijeća moraju biti podmireni u roku od 10 dana od primitka računa bez odbitka. Hotel ima pravo u svakom trenutku proglasiti dospijeće akumuliranih potraživanja i zahtijevati promptno podmirenje. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, hotel ima pravo zaračunati troškove opomene u visini od 2,00 eura po opomeni plus zatezne kamate u visini od osam postotaka iznad osnovne kamatne stope prema § 288 odl. 2 GZ-a. Klijent zadržava pravo dokazivanja niže štete, a hotel dokazivanja više štete.
6 Hotel ima pravo prilikom ili nakon sklapanja ugovora zatražiti uplatu primjerene akontacije ili kaucije uzimajući u obzir zakonske odredbe za paušalna putovanja. Visina akontacije i rokovi plaćanja mogu se pismeno dogovoriti u ugovoru.
7. Klijent može kompenzirati ili smanjiti visinu potraživanja hotela samo ukoliko se radi o neosporivom ili pravomoćnom potraživanju.

Odustanak klijenta (otkazivanje, storniranje)
1. Za odustanak klijenta od ugovora s hotelom potrebna je pismena suglasnost hotela. Ukoliko se to ne dogodi, tada dogovorena cijena iz ugovora mora biti plaćena, čak i ako klijent ne iskoristiti ugovorene usluge. Ovo se ne odnosi na slučajeve kašnjenja izvršavanja ugovornih obveza hotela ili nemogućnosti pružanja usluge u nadležnosti hotela.
2. Ukoliko su hotel i klijent pismeno dogovorili rok odustanka, klijent može do tog roka odustati od ugovora, a da hotel nema pravo zahtijevanja isplate ili pravo na naknadu štete. Klijent gubi pravo na odustanak ukoliko svoje pravo na odustanak nije iskoristio do dogovorenog roka te o tome nije pismeno obavijestio hotel, osim u slučaju kašnjenja izvršavanja ugovornih obveza hotela ili nemogućnosti pružanja usluga u njegovoj nadležnosti.
3. Ukoliko klijent ne iskoristi rezervirane sobe, hotel ima pravo ostvariti prihod iz najma soba na drugi način te iz ušteđenih troškova.
4. Hotel može po slobodnoj volji zbrojiti nastalu štetu, koju klijent mora nadoknaditi, u paušalnu svotu. Klijent je tada obavezan platiti 95% ugovorene cijene za noćenje s doručkom ili bez doručka, 70% iznosa za aranžmane s polupansionom ili 60% iznosa za aranžmane s punim pansionom. Klijent može po slobodnoj volji pokušati dokazati da hotel nije pretrpio štetu ili da je pretrpljena šteta niža od traženog paušalnog iznosa.

Odustanak hotela
1. Ukoliko je pravo odustanka klijenta u nekom određenom roku pismeno dogovoreno, hotel u tom razdoblju sa svoje strane ima pravo na odustanak od ugovora ako postoje upiti drugih klijenata za sobe rezervirane ugovorom i klijent na upit hotela ne odustane od svog prava na odustanak.
2. Ukoliko dogovorena akontacija nije plaćena niti nakon isteka primjerenog dodatnog roka plaćanja definiranog od strane hotela s prijetnjom odbijanja činidbe, hotel također ima pravo odustati od ugovora
3. Nadalje, hotel ima pravo na izvanredni odustanak od ugovora zbog objektivno opravdanog razloga, primjerice ako viša sila ili druge okolnosti, na koje hotel ne može utjecati, onemogućuju ispunjavanje ugovora, ako su sobe rezervirane navođenjem obmanjujućih ili netočnih ključnih činjenica, npr. vezano za osobu klijenta ili svrhu, ako hotel ima povoda opravdano pretpostaviti da korištenje usluga hotela može ugroziti glatko odvijanje poslovanja, sigurnost ili javni ugled hotela, a da se to može pripisati vodstvu ili organizaciji hotela ili da to predstavlja kršenje gore navedenog područja valjanosti odlomka 2.
4. Hotel mora odmah obavijestiti klijenta o iskorištavanju prava na odustanak od ugovora.
5. U slučaju opravdanog odustanka hotela, klijent nema pravo na naknadu štete.

Priprema, predaja i povrat sobe
1. Klijent nema pravo zahtijevati da mu se na raspolaganje stave određene sobe.
2. Rezervirane sobe stoje klijentu na raspolaganje od 15:00 sati na dogovoreni dan dolaska. Klijent nema pravo zahtijevati da mu sobe budu ranije stavljene na raspolaganje.
3. Na dogovoreni dan odlaska, sobe treba napustiti i staviti na raspolaganje hotelu najkasnije u 12:00 sati. Nakon tog vremena, hotel može zbog tako nastale štete zaračunati dodatno korištenje sobe do 18:00 u visini 50% od pune cijene smještaja (cjenik), a od 18:00 sati 100% pune cijene smještaja. Klijent može po slobodnoj volji pokušati dokazati da duljim ostankom u sobi hotelu nije nanio nikakvu štetu, odnosno da je nastala šteta znatno niža.

Odgovornost hotela
1. Hotel je dužan postupati pažnjom dobrog gospodarstvenika. Međutim, u netipičnom opsegu usluga ova odgovornost je ograničena na manjkavo pružanje usluga, štete, posljedične štete ili smetnje, koje se mogu svesti na namjeru ili grubi nemar hotela. Ako se u uslugama hotela jave smetnje ili nedostaci, hotel će po saznanju ili na neodloživ prigovor klijenta uložiti sve napore kako bi se nastalo stanje ispravilo. Klijent je dužan u prihvatljivoj mjeri dati svoj doprinos kako bi se smetnja eliminirala i šteta učinila što manjom.
2. Upozoravamo da je odgovornost hotela za gubitak, uništenje ili oštećenje imovine koju su naši gosti unijeli u sobe prema § 702 GZ-a ograničena na stostruku cijenu usluge smještaja za jedan dan, međutim najviše na 3.500,00 eura, a za novac, vrijednosne papire ili dragocjenosti na najviše 800,00 eura. Dragocjenosti treba u svakom slučaju deponirati u sobni sef.
3. Za neograničenu odgovornost hotela vrijede zakonske odredbe.
4. Ako se klijentu stavlja na raspolaganje parkirno mjesto u hotelskoj garaži ili na hotelskom parkiralištu, čak i uz naplatu, time se ne ostvaruje ugovor o čuvanju. U slučaju nestanka ili oštećenja motornih vozila parkiranih ili ranžiranih na području u vlasništvu hotela, ili njihovih sadržaja, hotel ne snosi nikakvu odgovornost osim u slučaju namjere ili grubog nemara. To se također odnosi na suradnike hotela.
5. Pozivi za buđenje obavljaju se s najvećom pažnjom. Zahtjevi za naknadu štete, osim ako nisu nastali zbog grubog nemara ili namjere, su isključeni.
6 S obavijestima, poštom i robnim pošiljkama za goste postupa se s najvećom pažnjom. Hotel će se pobrinuti za uručenje i čuvanje te - po želji - uz novčanu naknadu, za slanje na primateljevu adresu. Zahtjevi za naknadu štete, osim ako nisu nastali zbog grubog nemara ili namjere, su isključeni.

Završne odredbe
1. Izmjene ili dopune ugovora, primljenih zahtjeva ili ovih općih uvjeta poslovanja za hotelski smještaj trebaju biti u pisanom obliku. Jednostrane izmjene ili dopune od strane klijenta su nevažeće.
2. Mjesto ispunjenja i plaćanja je sjedište hotela.
3. Isključiva sudska nadležnost - čak i za sporove koji se tiču čekova i deviznog tečaja - u trgovačkom prometu je ona sjedišta hotela. Ukoliko neka ugovorna strana ispunjava preduvjet § 38 odl. 1 zakona o parničnom postupku i nema opću sudsku nadležnost u zemlji, nadležan je sud u mjestu sjedišta hotela.
4. Primjenjuje se njemačko pravo.
5. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta poslovanja za hotelski smještaj bila ili postala nevažeća ili ništavna, to ne utječe na važenje ostalih odredaba. U svakom pogledu vrijede zakonski propisi.